Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 22.000.000.000 đồng lên 50.929.100.000 đồng đã được kiểm toán.

  Detail
File name:
Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 22.000.000.000 đồng lên 50.929.100.000 đồng đã được kiểm toán.
Category:
BCTC Năm 2017
Size:
2.22 MB
Views:
772
Downloads:
0
  Download
   Rate
How do you feel?
Click on stars to rate
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second