Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt nhà thầu thiết kế, thi công xấy dựng phần kết cấu thép xưởng chế tạo máy biến áp 220kV, thuộc dự án đầu tư khu xưởng

  Detail
File name:
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt nhà thầu thiết kế, thi công xấy dựng phần kết cấu thép xưởng chế tạo máy biến áp 220kV, thuộc dự án đầu tư khu xưởng
Category:
NQ năm 2018
Size:
875.85 KB
Views:
791
Downloads:
0
  Download
   Rate
How do you feel?
Click on stars to rate
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second